Artykuł: Oksana Dąbrowska „Rozwój talentów – coaching z zastosowaniem autorskiej metody Teatr Procesu”.

Oksana Dąbrowska  „Rozwój talentów – coaching z zastosowaniem autorskiej metody Teatr Procesu” str. 47-67 w „Coaching, mentoring i tutoring jako sposób kształtowania osobowości współczesnego człowieka” pod redakcją Jolanty Nowosielskiej, Pauliny Brzozy. Książka dostępna jako  e-book.

© Copyright Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa, 2017

Streszczenie:  celem  niniejszego  artykułu  jest  zwrócenie  uwagi  na  znaczenie  talentów  i  pasji  w  życiu zawodowym  i  osobistym  człowieka  oraz  na  metody,  które  pozwalają  rozpoznać  talenty  i  znaleźć  sposób na  rozwój  i  wdrożenie  ich  w  życie.  W  pierwszej  części  przeanalizowano  teoretyczne  zagadnienia  związane
z  talentami  oraz  istniejące  metody  ich  rozpoznania  i  rozwoju.  Rozpatrzono  coaching  od  strony  związku z talentami, pasjami oraz ich rozwojem. Przedstawiono  niektóre  metody  coachingu  związane  z  rozpoznaniem i rozwojem talentów. W drugiej części zaprezentowana autorska metoda Teatr Procesu, bazująca na założeniach psychodramy oraz psychologii procesu Arnolda Mindella. Zaprezentowano teoretyczne podstawy metody, opisano podstawowe założenia i procedury stosowane w ramach metody, przedstawiono, w jaki sposób metoda może być zastosowana w coachingu, ze szczególnym akcentem na zagadnienie odkrycia rozwoju talentów.
Słowa kluczowe: talent, pasja, coaching, rozwój osobisty, rozwój talentów, rozpoznanie talentów, psychologia
procesu, psychodrama, drama, rola, ranga, komunikacja, Teatr Procesu.
Abstract: the purpose of this article is to show the importance of talent and passion in professional and personal
life of human being. Author is looking for the methods that are helpfull in recognizing the talents and finding
a way to develop and implement them in life. The first part present the theoretical issues related to the talents and
existing methods of talent exploration and development. Author analyzes relationship between coaching and
talent discovery and implementation, presented some coaching methods associated with the talent discovery and
talent development. In the second part presented an original method Theatre of Process, based on assumptions
of psychodrama and the process oriented psychology by Arnold Mindell. Presents the theoretical basis of the
method and procedures used in the method and show how the method can be used in coaching, with particular
emphasis on the issue of the talent discovery and talent development.
Key words: talent, passion, coaching, personal development, talent development, talent discovery, process
oriented psychology, psychodrama, drama, role, rank, communication, Theater of Process.