Cele statutowe

Statut Fundacji „Dobra Wioska” – plik do pobrania

Misja

Fundacja Dobra Wioska  działa od 2007 roku i zajmuje się wspieraniem w rozwoju poszczególnych osób i społeczności:

I. Pomagamy dzieciom i młodzieży z opóźnieniami w rozwoju spowodowanymi rozmaitymi zaburzeniami i ich rodzinom, oraz osobom dorosłym z powikłaniami. Dany cel realizujemy poprzez zorganizowanie dla naszych podopiecznych odpowiadających ich możliwościom i potrzebom rozwojowym następujących form terapii, realizowanych stacjonarnie oraz w ramach turnusów rehabilitacyjnych.
Są to terapie o charakterze naturalnym, ich efekty to zarówno poprawa funkcjonowania w aspekcie zdrowotnym, jak i psychospołecznym.

II. Wspieramy w rozwoju osobowościowym oraz poprawie jakości życia wszystkie osoby, niezależnie od wieku, sytuacji zdrowotnej i życiowej. Pomagamy grupom i społecznościom podążać w kierunku pozytywnych przemian poprzez wniesienie większej świadomości w pole relacji społecznych. Dany cel realizujemy poprzez prowadzenie grup oraz warsztatów rozwojowych, projekty artystyczne i kulturalne.

Formy działań na które prowadzimy zbiórki:
Turnusy rehabilitacyjne z delfinoterapią
Realizujemy własny program delfinoterapii z udziałem polskich specjalistów na bazie dwóch delfinariów w Turcji (Kusadasi i Alanya). Program objęty międzynarodowymi badaniami naukowymi. Delfinoterapia daje szczególne dobre efekty u dzieci z autyzmem i innymi problemami neurologicznymi.

Turnusy intensywnej rehabilitacji z aquaterapią, fizjoterapią i zajęciami psychologicznymi. Skierowane dla dzieci i młodzieży z szerokim spektrum zaburzeń: MPD, autyzm, zaburzenia genetyczne i t.d.

Rehabilitacyjne turnusy narciarskie. Skierowane są przede wszystkim do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Odrębny projekt to narciarstwo dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Skierowany dla dzieci z ograniczeniami ruchowymi, z udziałem instruktora używającego specjalistycznego sprzętu do zjazdów z dzieckiem ze stoku narciarskiego.

Poradnictwo psychologiczne, terapia rodzinna, psychoterapia. Skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywających kryzys, potrzebujących wsparcia, oraz dla osób zainteresowanych własnym rozwojem i poprawą jakości swojego życia. Odbywa się zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej.

Poradnictwo pedagogiczne, terapia logopedyczna. Skierowane do osób z zaburzeniami w mowie, komunikacji oraz do rodzin, gdzie pojawiają się problemy wychowawcze i szkolne.

Arteterapia. Terapia poprzez sztukę. Skierowana do osób z szerokim spektrum zaburzeń rozwojowych. Stanowi formę terapii stymulującej ogólny rozwój, jej efekty to przede wszystkim poprawa funkcjonowania w aspekcie psychospołecznym. Stanowi element programów turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć i warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych.

Teatr Procesu. Jest to forma teatru improwizowanego, a zarazem metoda pracy z ludzkimi doświadczeniami, wykorzystująca metody psychodramy i psychologii procesu. Projekt skierowany do osób i grup zainteresowanych rozwojem. Stanowi metodę pracy w ramach grup i warsztatów rozwojowych. Odrębną formą są spektakle z udziałem widzów w przebiegu wydarzenia scenicznego. Metoda jest z powodzeniem stosowana przez nas w następujących obszarach:
– doradztwo i wspieranie w rozwoju (osoby i instytucje),
– praca z procesami grupowymi, w tym z konfliktami,
– praca nad pozytywnymi przemianami w świecie, budowanie kultury.

Wyciąg ze statutu Fundacji „Dobra Wioska”

Rozdz. II CELE FUNDACJI

 • Par. 8
  koordynacja działań psychoedukacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
  inspirowanie, wspieranie rozwoju osobowości
  świadome kształtowanie relacji międzyludzkich od rodziny po lokalne społeczności
  przeciwdziałanie przejawom ksenofobii i nietolerancji
  promocja i ochrona zdrowia
  krzewienie sportu i kultury fizycznej
  praca badawcza nad nowatorskimi metodami w psychoterapii i psychoedukacji
  działalność na rzecz społeczności i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
  aktywizacja środowiska lokalnego
  działania na rzecz równouprawnienia kobiet
  rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  budowanie świadomości ekologicznej

Rozdz. III ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • Par. 9
  prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
  prowadzenie szkół i przedszkoli w duchu celów fundacji
  prowadzenie ośrodków psychoedukacyjnych
  opracowywanie programów szkoleniowych w zakresie realizujących cele fundacji
  prowadzenie odczytów, prelekcji, wykładów ,warsztatów i szkoleń
  działalność edukacyjna, naukowa, badawcza i wydawnicza
  aktywizacja zawodowa
  nawiązywanie kontaktów z organizacjami w Polsce i zagranicą, mającymi podobne cele i formy działania
  współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji
  psychoterapia indywidualna i grupowa
  organizacja turystyki psychoedukacyjnej
  terapia przez sztukę
  działalność kulturalno-artystyczna
  organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i poza lokalnym