PUBLIKACJE NAUKOWE zespołu naukowców programu Fundacji Dobra Wioska

O.Dąbrowska, „Człowiek i delfin: kontakt i zdrowie”, MAUP, Wydawnictwo „Personal”, 2015

Домбровская О. Человек и дельфин: общение и здоровье : монография . О.Домбровская. – К. : ДП „Изд. дом „Персонал”, 2015. – 132 с. : ил. – Библиогр. : с 119 – 131. ISBN 978-617-02-0210-9
© О.Домбровская, 2015
© Международная Академия управления персоналом (МАУП), 2015
© ДП „Издательский дом „Персонал”, 2015

Oksana Dąbrowska, „Wpływ terapii wykorzystujących ruch na rozwój mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – delfinoterapia” w: „Lokalne działania w polu pedagogiki specjalnej” pod redakcją prof. Marzenny Zaorskiej, Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, 2018, str. 137-164. ISBN 978-83-8100-090-1.  Zaburzenia w rozwoju mowy i komunikacji znacząco wpływają na jakość życia i powodują problemy w późniejszej adaptacji społecznej dziecka. Z tego powodu ważne jest poszukiwanie skutecznych sposobów stymulacji tych funkcji, które pozwalają na nabywanie kompetencji językowych. Co raz częściej w terapii mowy i komunikacji praktycy, oprócz tradycyjnych metod logopedycznego wspomagania, sięgają po terapię wykorzystujące ruch.  Dla takiego podejścia można znaleźć uzasadnienie naukowe. Badacze wskazują na współwystępowanie postępów w rozwoju mowy i ruchu. W artykule autorka rozpatruje delfinoterapię jako metodę, wykorzystującą ruch i stymulującą rozwój ruchowy i rozwój mowy. Artykuł prezentuje wyniki badań naukowych w danej dziedzinie na świecie oraz wyniki badań pilotażowych autorki, prowadzonych wobec uczestników tzw. polskiego programu delfinoterapii, realizowanego przez Fundację „Dobra Wioska” z pomocą  dwóch delfinariów w Turcji według autorskiej metody Oksany Dąbrowskiej.

Oksana Dąbrowska, Anatoly Chuprikov, Bogdan Popowski „Delfinoterapia jako rodzaj pomocy dla dzieci z opóźnieniem w rozwoju oraz metoda wpływająca na rozwój komunikacji”, str.151 – 168 ISSN: 2300-6471 Wydawca Katedra Pedagogiki Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku – Białej Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner al. Daszyńskiego 21/13, 31-537 Kraków, 2015

Oksana Dąbrowska „Wpływ delfinoterapii na wzrost kompetencji komunikacyjnej i społecznej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju”, na prawach rękopisu, Kijów, MAUP, 2014 (praca naukowa na pozyskanie tytułu doktora filozofii w dziedzinie psychologii klinicznej, obrona nastąpiła 12.06.2014 r w MAUP, Kijów, Ukraina). Оксана Домбровская „Влияние дельфинотерапии на рост социальной и коммуникативной компетентности у детей с особыми потребностями в развитии”. На правах рукописи. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии в области медицинской психологии. Защита 12.06.2014, МАУП, Киев, Украина.

А.Чуприков, Б.Поповский, Н.Василевская, О.Домбровская, Дельфинотерапия, w: А.Чуприков, А.Хворова, Расстройства спектра аутизма: медицинская и психолого-педагогическая помощь, Львов 2013, глава 13, s.121-127. (Chuprikov A., Popowski B., Vasilewskaja N., Dąbrowska O. „Delfinoterapia”, w: A.Chuprikov, A. Hvorova, Zaburzenia spektrum autyzmu. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne wsparcie. Львов 2013, rozdział 13, s.121-127.)

Chuprikov A., Popowski B., Vasilewskaja N., Dąbrowska O. „Delfinoterapia”, w: A.Chuprikov, A. Hvorova, Zaburzenia spektrum autyzmu. Medyczne, psychologiczne i pedagogiczne wsparcie.   Lambert Academic Publishing. Saarbrucken 2013.

Chuprikov А., Popovskiy В., Vasilevskaya N., Dombrovskaya O. Dolphin therapy, in: A. Chuprikov, A. Hvorova, Autism spectrum disorders. Medical, psychological and pedagogical support. Lambert Academic Publishing. Saarbrucken 2013.

Mikropolaryzacja i delfinoterapia w terapii zaburzeń mowy” – artykuł dr Eleny Chuprikowej oraz dr Oksany Dąbrowskiej w książce „Wieloaspektowość komunikacji” pod redakcją naukową Kariny Szafrańskiej, Iwony Klonowskiej, Ewy Małachowskiej

Copyright by Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych ISBN 978-83-62902-21-7,

Warszawa 2016

ABSTRAKT: Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z mikropolaryzacją i delfinoterapią. W pierwszej części zaprezentowano metodę mikropolaryzacji według autorskiej metody E. Chuprikowej oraz efekty jej zastosowania. Druga część zawiera przegląd badań naukowych na Ukrainie dotyczących delfinoterapii oraz metodologiczny aspekt w delfinoterapii jako metody pomocy dzieciom z zaburzeniami w rozwoju. Następnie podano założenia autorskiej metody delfinoterapii O. Dąbrowskiej oraz wyniki obserwacji i badań pilotażowych dotyczące wpływu delfinoterapii na rozwój w komunikacji.

Chuprikov A., Popowski B., Vasilewskaja N., Chuprikova E., Dąbrowska O. „Delfinoterapia”, w: Tsunami autyzmu dziecięcego: medyczne, psychologiczne i pedagogiczne wsparcie pod redakcją dr hab nauk med Chuprikov’a A., Wydawnictwo Gnosis, Moskwa, 2017.

А.П. Чуприков, Б.П. Поповский, Н.Ю.Василевская, Е.Г. Чуприкова, О. Домбровская „Дельфинотерапия” , в: Цунами детского аутизма: медицинская и психолого – педагогическая помощь. Под редакцией д.м.н. А.П. Чуприкова,

Издательство „ГНОЗИС”, Москва, 2017

 

Oksana Dąbrowska  „Rozwój talentów – coaching z zastosowaniem autorskiej metody Teatr Procesu”, str. 47-67 w „Coaching, mentoring i tutoring jako sposób kształtowania osobowości współczesnego człowieka” pod redakcją Jolanty Nowosielskiej, Pauliny Brzozy. Książka dostępna jako  e-book.

© Copyright Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka, Warszawa, 2017