Cele statutowe

Statut Fundacji „Dobra Wioska” – plik do pobrania

Wyciąg ze statutu Fundacji „Dobra Wioska”

Rozdz. II CELE FUNDACJI

 • Par. 8
  koordynacja działań psychoedukacyjnych na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym
  inspirowanie, wspieranie rozwoju osobowości
  świadome kształtowanie relacji międzyludzkich od rodziny po lokalne społeczności
  przeciwdziałanie przejawom ksenofobii i nietolerancji
  promocja i ochrona zdrowia
  krzewienie sportu i kultury fizycznej
  praca badawcza nad nowatorskimi metodami w psychoterapii i psychoedukacji
  działalność na rzecz społeczności i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
  aktywizacja środowiska lokalnego
  działania na rzecz równouprawnienia kobiet
  rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
  budowanie świadomości ekologicznej

Rozdz. III ZASADY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 • Par. 9
  prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
  prowadzenie szkół i przedszkoli w duchu celów fundacji
  prowadzenie ośrodków psychoedukacyjnych
  opracowywanie programów szkoleniowych w zakresie realizujących cele fundacji
  prowadzenie odczytów, prelekcji, wykładów ,warsztatów i szkoleń
  działalność edukacyjna, naukowa, badawcza i wydawnicza
  aktywizacja zawodowa
  nawiązywanie kontaktów z organizacjami w Polsce i zagranicą, mającymi podobne cele i formy działania
  współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji
  psychoterapia indywidualna i grupowa
  organizacja turystyki psychoedukacyjnej
  terapia przez sztukę
  działalność kulturalno-artystyczna
  organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i poza lokalnym